ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 2.0 - 10 januari 2024

1. Juridische informatie

The Next Generation BV met haar maatschappelijke zetel gevestigd te Provincieweg 415 met als ondernemingsnummer BE1000.615.673.

Hierna genoemd: De Organisatie

2. Definities

Organisatie: Dance D-Vision die optreedt in casu als organisator van het evenement.

Evenement: De activiteit die onder de naam “Dance D-Vision” gehost wordt.

Tickets: een toegangsbewijs afgeleverd door de Organisatie onder vorm van een document of in digitale vorm.

Parkingticket: een parkeertoelating onder vorm van een parkingvoucher geldig voor een wagen.

Bezoeker: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als Bezoeker een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een evenement en die zich met een geldig toegangsbewijs aanbiedt voor toegang tot het evenement.

Tokens: Alternatief betalingsmiddel onder vorm van een document of bewijs uitgegeven door de Organisatie en geldig is als betalingsmiddel tijdens het evenement.

N.B.W.: Nieuw Burgerlijk Wetboek

3. Toepassingsgebied

Door het kopen van een (digitaal) toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat de Bezoeker akkoord met de huisregels en Algemene Voorwaarden van Dance D-Vision. Deze zijn hieronder gedeponeerd.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Specifiek zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing gedurende het evenement en op alle overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie voor de aankoop van tokens, drank, etenswaren en tickets zonder dat deze lijst beperkend is.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement en hangen op ter inzage bij de entree van het Evenement.

De Algemene Voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en tegenstelbaarheid wanneer de Algemene Voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst (aankoop ticket of bezoeken festivalweide).

4. Totstandkoming/aangaan van de overeenkomst Tickets

Partijen zijn akkoord om af te wijken van het beginsel van het consensualisme en kwalificeren de overeenkomst als een subjectief plechtig contract.

Dit betekent dat voor de overeenkomst bepaalde vormvereisten nageleefd moeten worden bij gebrek waaraan de overeenkomst kan nietig verklaard worden. (Artikel 5.29. NBW).

De overeenkomst worden dan ook afgesloten uitsluitend via navolgende vormvereisten:

Door de aankoop, bestelling of inlevering van een toegangsbewijs/ ticket komt de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker tot stand.

5. Ingang ticket

De tickets worden gelijktijdig met de aankoop of bestelling geleverd via e-mail met bewijs van ontvangst op datum van 12 juli 2024.

Een afgeleverd toegangsbewijs is geldig voor een persoon met een eenmalig recht op toegang tot het evenement.

De Bezoeker personaliseert het ticket op zijn naam direct na de aankoop. De Organisatie heeft het recht de toegang tot het evenement te weigeren wanneer geen gepersonaliseerd ticket wordt voorgelegd.

De Organisatie heeft het recht om te controleren of de houder van het ticket de rechtmatige eigenaar ervan is.

Vanaf het ogenblik dat de Bezoeker het ticket bezit of er houder van is draagt hij ook het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het ticket. Een verloren ticket valt dus onder verantwoordelijkheid van de Bezoeker en de Organisatie is hiervoor nooit aansprakelijk.

De Organisatie betaalt nooit tickets terug bij verlies, bij overmacht of in het geval de houder van het ticket verwijderd wordt op het evenement.

De Bezoeker heeft evenmin een doorverkooprecht.

Het is evenmin toegelaten van guest, artist, artist guest tickets door te verkopen.

Enkel een upgrade van een ticket is mogelijk, geen downgrade.

De Bezoeker kan bij het bestellen van de tickets zich hiervoor verzekeren via Paylogic.

Een refund moet aangevraagd ten laatste op datum van (18 augustus 2024 omstreeks 00.00) periode of ze wordt niet geaccepteerd.

6. Parkingtickets, tokens en korting codes

Het parkingticket is geldig voor 1 wagen en de Bezoeker krijgt 1 parking voucher om voor het autoraam te leggen.

Wanneer een parking voucher verlopen is, niet zichtbaar is,niet geldig is of wanneer het voertuig verkeerd geparkeerd staat of in de weg staat, mag de Organisatie te allen tijde het voertuig wegslepen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor de Bezoeker. Het wegslepen mag gebeuren nadat de Organisatie een verwittiging of waarschuwing heeft laten oproepen via de P.A.(public address).

Het parkeren van een wagen zonder officiële parkeersticker, verleend door de Organisatie kan worden weggesleept op kosten van de eigenaar.

Kortingscodes zijn specifiek voor bepaalde categorieën van personen en mogen dus niet doorgegeven of verkocht worden.

Tokens worden verkocht door de Organisatie en er kan tijdens het evenement alleen hiermee betaald worden tenzij anders aangegeven.

De waarde van een token bedraagt 3,50 euro bij aankoop op het festival zelf. De tokens bedragen 3,33 per stuk wanneer ze in voorverkoop voorafgaandelijk aan het festival aangekocht worden.

Gratis tokens worden niet terugbetaald bij refund.

De Bezoeker mag geen tokens doorverkopen.

De Organisatie heeft het recht de Bezoeker de toegang te ontzeggen en in dit geval worden de resterende tokens niet terugbetaald.

7. Richtlijnen festivalterrein en parking Dance D-Vision

De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein en op de parking:

 • Alcohol (enkel toegelaten aangekocht op het terrein)
 • Drugs of andere illegale stimulerende middelen (zero tolerance policy!)
 • Plastic flessen (waterflessen, melkflessen, …)
 • Glazen flessen of elk ander glazen voorwerp
 • Bidons
 • Metalen blik (conserven)
 • Drankkartons (tetra)
 • Blikjes
 • Vaten
 • Waterzakken (type CamelBak)
 • Koelers/frigoboxen
 • Deodorant of parfumverpakkingen groter dan 100ml;
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Scherpe voorwerpen
 • Paraplu's met puntig uiteinde
 • Barbecues
 • Kampeermateriaal (tent, stoelen, kampeervuur, …)
 • Grote zakken
 • Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
 • Selfie-stick
 • Laser pointer
 • Maskers
 • Verfbommen
 • Het verdelen van flyers, brochures
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen
 • Pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …)
 • Elk wapen of ander gevaarlijk of scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …)
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten
 • Dieren (m.u.v. blindengeleidehonden)
 • Drones en alles wat door de Organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de Organisatie. Elke verkoopactiviteit die niet door de Organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

8. Richtlijnen camping Dance D-Vision

De volgende voorwerpen zijn verboden op de camping van Dance D-Vision:

 • Drugs of andere illegale stimulerende middelen (zero tolerance policy!)
 • Flessen en andere glazen voorwerpen
 • Eigen eten en drinken in glas
 • Tapinstallaties en biervaten
 • Wapens, scherpe voorwerpen (zelfs namaak)
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Paraplu's met puntig uiteinde
 • Vuurwerk, Bengaals vuur, vuurpijlen, …
 • Barbecues, branders, kookplaten, kleine gasfornuizen (type camping gaz)
 • Generatoren, gasflessen (voor thuisgebruik of andere)
 • Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
 • Selfie-stick
 • Laser pointer
 • Maskers
 • Verfbommen
 • Het verdelen van flyers, brochures
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen
 • Pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …)
 • Elk wapen of ander gevaarlijk of scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …)
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten
 • Dieren (m.u.v. blindengeleidehonden)
 • Drones en alles wat door de Organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de Organisatie. Elke verkoopactiviteit die niet door de Organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

9. Verbod aangaande festivalterrein van Dance D-Vision en/of de camping

Het is verboden om:

 • Zones te betreden waartoe het polsbandje geen toegang verschaft (VIP, persruimte, backstage, front of house, podia etc.)
 • Tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te beklimmen
 • Toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren
 • Eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie
 • Te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm
 • Te roken in zones waar dit verboden is
 • In het openbaar te urineren
 • Afscheuren, breken, of eender welke vorm van vernieling van decoraties
 • Diefstal van decoraties of enig ander materiaal van Dance D-Vision
 • Vuurtjes te stoken
 • Crowdsurfing
 • Volledige gelaatsbekleding (maskers, morphsuites etc.) te dragen
 • Zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van Bezoekers in gevaar te brengen.

10. Hygiëne festivalterrein

De Bezoeker is verplicht de toiletvoorzieningen te gebruiken.

De Bezoeker zal zijn uiterste best doen om te recycleren, vuilbakken te gebruiken en niets opzettelijk te vervuilen.

De Bezoeker zal als een “voorzichtig en redelijk persoon” omgaan met alle materialen en installaties op het terrein.

De Bezoeker die al dan niet opzettelijk schade berokkent aan materialen en installaties op het terrein zal deze moeten vergoeden.

De Bezoeker kan geen compensatie vragen voor de gebruikte materialen.

Herbruikbare bekers mogen niet meegenomen worden naar huis en moeten op het festivalterrein blijven tenzij dat hiervoor de waarborg werd betaald (1 Token).

11. Toegangscontrole en veiligheid

Toegangscontrole is conform de hiervoor voorziene wet met als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van het festivalterrein of de camping kan verstoren of anderszins de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.

Om veiligheidsredenen is het de Organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang en/of de festivalcamping.

Elke Bezoeker die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein/camping ontzegd worden.

Wanneer een Bezoeker verdacht gedrag opmerkt bij andere Bezoekers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten.

De Organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het terrein, evenement of camping te ontzeggen aan Bezoekers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere Bezoekers in gevaar kan brengen.

12. Toegang tot het evenement

Enkel een geldig ticket geeft de Bezoeker het recht om het evenement/festival te betreden. De Bezoeker moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs, (identiteitskaart of rijbewijs). Hij moet tevens herkenbaar zijn.

De minimumleeftijd voor toegang tot het evenement is 16 jaar. Zo hun verjaardag valt op de dag van het festival dan wordt de Bezoeker wel toegelaten.

De Bezoeker mag geen drugs hebben, geen meegebrachte drank of eigen eten bij hebben en geen verboden materialen of substanties bezitten.

De Bezoeker mag geen houder zijn van professionele foto –, film, geluids of gelijk welke opnameapparatuur.

Bij of voor het betreden van het terrein, op het terrein en tevens tijdens het evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt hem de toegang tot het evenement ontzegd.

13. Foto /videobeelden- afstand rechten – reclame

De Organisatie mag zelf of in zijn opdracht foto – en filmopnames alsook geluidsopnames maken of laten maken tijdens het evenement.

Al deze opnames of registraties worden automatisch eigendom van de Organisatie. De Bezoeker staat zijn rechten volledig af aan de Organisatie die vrij is de materialen te gebruiken zoals zij wenst.

De Bezoeker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat er geluid of beeldopnames worden gemaakt van de Bezoeker zelf op het evenement en dat deze worden verspreid of geëxporteerd via alle mogelijke digitale bronnen en kanalen.

Zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie is het verboden om bij het evenement of in de plaatselijke nabijheid reclame te maken in de breedste zin van het woord d.w.z. reclame voor andere evenementen of zaken en onder gelijk welke vorm (flyers, strooibiljetten, affiches zonder dat deze opsomming limitatief is)

14. Overmacht

Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het evenement te annuleren of zo mogelijk te organiseren op een andere datum.

Als het evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag (exclusief fees) van het toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de terugbetaling van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot terugbetaling overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie.

In tegenstelling tot het voorgaande is de Organisatie niet verplicht om tickets terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

15. Aansprakelijkheid

De Organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen op het terrein en voor mensen die buitengezet zijn, en/of ziek of onpasselijk worden van drank en voeding, drugs en/of medicatie.

De Organisatie verklaart overeenkomstig artikel 5.89 van N.B.W. zich te vrijwaren voor contractuele of buiten contractuele aansprakelijkheid en met name voor zijn zware fout.

De Organisatie zal alle noodzakelijke inspanningen leveren in het kader van de dienstverlening zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van de Organisatie kan worden beschouwd.

De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.

Het betreden van het terrein en het bezoeken van het evenement gebeurt geheel op eigen risico.

Kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen zijn -al dan niet tegen vergoeding- op het terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven.

Het gebruik van een kluisje is geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.

De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het evenement luide muziek kan geproduceerd worden.

De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen.

De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten/ acts invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

15.1. Aansprakelijkheid programmawijzigingen

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. De Organisatie is niet aansprakelijk in het geval een artiest zijn of haar verplichtingen niet nakomt door welke reden dan ook. Deze feiten worden uitdrukkelijk beschouwd als een geval van overmacht (zie 9. Overmacht) en geven dus juridisch aan de Bezoeker geen recht op terugbetaling of enige schadevergoeding.

Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het toegangsbewijs/ticket geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

16. Huisregels

De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met alle betreffende huisregels akkoord en verklaart zich tevens conform die huisregels te zullen gedragen.

16.1. Medicatie

Als de Bezoeker specifieke medische behoeften heeft kan hij altijd terecht bij de EHBO post.

Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het evenement te nemen met een medicatie op voorschrift.

De Bezoeker moet dan kunnen aantonen dat:

 • Hij hier een voorschrift voor heeft en dat hij dit mag gebruiken van de (huis)dokter
 • Dat de medicatie met of zonder voorschrift aanwezig moet zijn in de originele verpakking, voorzien zijn van de originele bijsluiter en maximum 1 aluminium palletje per Bezoeker
 • Waarom en waarvoor deze medicijnen gebruikt worden.

Als niet aan deze voorwaarden voldaan is dan heeft de Organisatie het recht om deze medicijnen in bewaring te nemen en ze ter plaatse te deponeren zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd is zijn.

Alle gevaarlijke medicatie (ook slaapmiddelen en naalden) zijn verboden.

De Organisatie, de politie of security heeft ten alle tijden het laatste beslissingsrecht of de medicatie al dan niet door de Bezoeker mee naar binnen mag worden gebracht.

16.2. Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen in lockers: deze worden door de lockerfirma of door de Organisatie bijgehouden op het einde van het festival bij het ophalen van de lockers. Deze bewaarneming gebeurt onder vorm van een middelenverbintenis.

De verloren voorwerpen houdt de Organisatie 7 dagen bij, daarna worden de materialen onherroepelijk vernietigd.

De Bezoeker zal de Organisatie zelf contacteren voor zijn aangifte van de verloren voorwerpen. Hiervoor kan de Bezoeker contact opnemen met de Organisatie via mail naar [email protected].

De Bezoeker voegt een beschrijving bij van het verloren voorwerp en levert het bewijs dat dit bezit is van de persoon die het voorwerp verloren is op het terrein.

16.3. Info Bezoekers via mail

De Bezoeker gaat akkoord dat de Organisatie hun e-mails kan sturen in het belang van hun bezoek, tickets, refund en dat ze zelf verantwoordelijk zijn als ze deze e-mails niet lezen, dat de Organisatie hun uiterste best heeft gedaan om hen te informeren.

De Bezoeker verbindt zich ertoe zal alle regels en voorwaarden op te volgen, ook deze die achteraf opgelegd worden door de instanties op het festival of terrein.

De Bezoeker gaat akkoord dat bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden dit steeds per mail wordt gecommuniceerd.

17. Ontbinding

De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van toegangsbewijzen/tickets wordt geannuleerd.

Aangeschafte tickets zijn vanaf dat moment niet langer geldig en een schadevergoeding.

18. Annulering

Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs/ticket is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs/ticket door de Bezoeker.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van overmacht

De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag.

19. Klachten, gebreken of bepalingen m.b.t onze aansprakelijkheid

Betwistingen over onze dienstverlening moeten geschieden binnen een korte termijn na het leveren, het uitvoeren van onze dienstverlening en dit bij voorkeur per mail en dit op [email protected].

20. Betalingsmodaliteiten B2B

20.1. Betaling Factuur

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag (14dagen) door overschrijving op het rekeningnummer van de Organisatie.

20.2. Niet tijdige betaling factuur

20.3. Intresten

Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.

Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

20.4. Schadevergoeding

Elke laattijdige betaling door de Bouwheer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum van 500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.

20.5. Invorderingskosten

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

21. GDPR

Wij verzamelen, registeren en verwerken de informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Wij vervullen onze verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgeving.De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zo lang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Ons privacybeleid kan steeds opgevraagd worden via ons algemeen e-mailadres. In België kan er altijd een klacht ingediend worden bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.:+322/274.48.00;,e-mail: [email protected],

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

22. Informatieplicht Algemene Voorwaarden

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Bij het niet naleven van de Algemene Voorwaarden zal de toegang geweigerd/ontzegd worden zonder restitutie van de het entreegeld. Als de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient de Bezoeker onmiddellijk het festivalterrein te verlaten.

23. Bevoegdheid

In geval van betwistingen met klanten die Consumenten zijn, is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd of het vredegerecht van het kanton van onze bedrijfszetel, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

In geval van betwistingen met klanten die Ondernemer zijn, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd of het vredegerecht van het kanton van onze bedrijfszetel, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. en het Belgisch recht is steeds van toepassing.